Obsługa

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Istota kontraktu

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do kontraktów i umów sprzedaży zawieranych pomiędzy MGJ Progress Jan Mróz, zwanym dalej Dostawcą lub MGJ Progress, a  nabywcą towarów tej firmy (Klientem), o ile umowy nie stanowią inaczej. Żadne z poniższych Warunków Sprzedaży nie mogą być zmieniane ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody MGJ Progress.

2. Zapytania ofertowe i zamówienia.

Ogólna oferta handlowa MGJ Progress stanowi wyłącznie wartość informacyjną i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

Szczegółowa oferta handlowa MGJ Progress stanowiąca odpowiedz na zapytanie Klienta posiada numer i datę i jest wiążąca dla Dostawcy na warunkach w niej zawartych.

Szczegółowa oferta handlowa zawiera:

  1. Opis techniczny towaru (numer katalogowy, parametry pracy, wykonanie materiałowe).
  2. Warunki handlowe (termin realizacji, cenę netto, warunki płatności i transportu).

Zawarcie kontraktu (umowy) następuje z chwilą wystawienia przez MGJ Progress pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.

Każde zamówienie powinno zawierać:

  1. typ zaworu, np. fig. 218,
  2. średnicę przyłączy, np. DN 80,
  3. wykonanie materiałowe zaworu, np. stal kwasoodporna gat. 1.4408,
  4. ciśnienie nominalne, np. PN 40,
  5. temperaturę maksymalną, np. Tmax 450°C,
  6. medium, np. para,
  7. rodzaj uszczelnienia, np. metal/metal,
  8. inne istotne parametry lub informacje  potrzebne do właściwego doboru zaworu. 

3. Dane techniczne i parametry

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych publikacjach przekazywanych przez MGJ Progress mogą być modyfikowane bez uprzedzenia.

4. Dostawa towaru

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesyłki są dostarczane do magazynu Klienta.
Towar dostępny z magazynu w Wałbrzychu jest dostarczany w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od daty rejestracji zamówienia.
Termin dostawy towaru sprowadzanego na zamówienie klienta jest podany na potwierdzeniu zamówienia.
Towar niedostępny w magazynie jest dostarczany zgodnie z terminem zawartym w ofercie handlowej.

5. Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT. Ceny podawane na potwierdzeniu zamówienia są cenami katalogowymi i mogą ulec uaktualnieniu w przypadku znaczących zmian kursów walut. Stosuje się dwie podstawowe formy płatności: przedpłata lub przelew. Po stwierdzeniu wiarygodności kredytowej Klienta, może on otrzymać płatność odroczoną do 14 dni, którą należy uregulować przelewem na konto MGJ Progress. Szczegółowe warunki płatności są podane na potwierdzeniu zamówienia i fakturze. Stali Klienci posiadają 30 dniowe terminy płatności. Z tytułu opóźnień w płatnościach MGJ Progress ma prawo naliczać odsetki karne w ustawowej wysokości.

6. Anulacje

Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody MGJ Progress. W przypadku takiej anulacji Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulacji zamówienia poniesionych przez MGJ Progress.

7. Prawo własności.

Prawo własności towaru przechodzi na klienta w chwili uzyskania przez MGJ Progress pełnej zapłaty za towar.
W przypadku braku całości lub części należnej kwoty po terminie zapłaty, MGJ Progress jest upoważniony przez Klienta do odzyskania całego dostarczonego towaru. MGJ Progress zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Klient przejmuje odpowiedzialność za towar z chwilą jego odbioru.

8. Reklamacje i zwrot towaru

Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Wszelkie reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania elementów, należy się skontaktować z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, która poinformuje o procedurze postępowania reklamacyjnego. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej.

9. Gwarancja

MGJ Progress zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad. Odpowiedzialność MGJ Progress dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakupu, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Zobowiązania MGJ Progress które wynikają z niniejszej gwarancji, ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez MGJ Progress z chwilą dokonania pełniej zapłaty za dostarczony towar.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

MGJ Progress nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

11. Certyfikaty na wyroby 

Informacje o zakresie dostępnych certyfikatów na poszczególne wyroby dostępne są w katalogach i kartach informacyjnych.

Klient w zamówieniu zawiera informacje o wymaganym certyfikacie. MGJ Progress nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem.

12. Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu, MGJ Progress jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

13. Odpowiedzialność prawna

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę MGJ Progress .
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży ma zastosowanie prawo polskie.

SERWIS

MGJ Progress zapewnia pełen serwis gwarancyjny i po gwarancyjny dla sprzedanej armatury.

Serwis obejmuje dostawę zużytych części zaworów, np. kul, grzybków, uszczelnień,

naprawę zaworów, regenerację zużytych elementów oraz diagnostykę.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli wyrażasz zgodę, pozostań na stronie.